Raport bieżący nr 20 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, że w dniu 19 października 2006 r. otrzymał podpisaną umowę świadczenia usług powierniczych.
Datą zawarcia umowy jest dzień 13.10.2006 r.
Stronami umowy są BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Wrocław (zwany dalej Bankiem) i INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (zwane dalej Spółką).
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Spółki usług polegających w szczególności na:

1/ otwarciu i prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków depozytowych oraz rejestrów papierów wartościowych, w tym przechowywaniu papierów wartościowych oraz rejestrowaniu stanu posiadania papierów wartościowych i jego zmian,

2/ prowadzeniu rozliczeń Spółki z tytułu zawartych transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, z tytułu posiadania papierów wartościowych oraz realizacji praw z papierów wartościowych,

3/ wykonywaniu innych, uzgodnionych między Spółką i Bankiem dopuszczonych prawem czynności, które będą dotyczyć papierów wartościowych i środków pieniężnych Spółki, zdeponowanych na rachunkach, o których mowa powyżej.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2007 r. Organem rozstrzygającym spory wynikające z zawarcia lub wykonania postanowień Umowy będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Spory będą rozstrzygane zgodnie z regulaminem tego Sądu.

Wyżej wymieniona umowa stała się umową znaczącą, ponieważ działając na jej podstawie Spółka dokonała transakcji zakupu aktywów o znacznej wartości. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych emitenta.

Spółka działając na podstawie wyżej wymienionej umowy dokonała transakcji nabycia aktywów o znacznej wartości, to jest:

1) papierów dłużnych wyemitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A. na łączną kwotę 7 473 997,50 złotych. Data nabycia: 17.10.2006 r. Wykup papierów dłużnych określono na dzień 17.11.2006 r. Łączna wartość nominalna w dniu wykupu wyniesie 7 500 000,00 złotych. Oprocentowanie papierów dłużnych wynosi 4,09%.

2) obligacji Skarbu Państwa na rynku wtórnym (rodzaj obligacji OK0407, kod obligacji PL0000103693) na kwotę 2 497 444,36 złotych. Data nabycia: 18.10.2006 r. Rozliczenie transakcji określono na dzień 07.11.2006 r. Cena łączna obligacji wraz z narosłymi odsetkami na dzień 07.11.2006 r. wyniesie 2 502 849,79 złotych.Oprocentowanie obligacji wynosi 3,95 %.

Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.
Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość kapitałów własnych emitenta w odniesieniu do obu wyżej wymienionych transakcji. Zakupu dokonano ze środków własnych Spółki. Celem transakcji jest krótkoterminowe lokowanie nadwyżek finansowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.

Raport bieżący nr 20 / 2006 (PDF 58kb)

Related Articles