Raport bieżący Nr 2/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2017  oraz 53/2017, informuje, że dzisiaj powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Emitenta, uchwalonych w dniu 28.12.2017 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.   

Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz dokonanych zmian, jak i aktualnie obowiązująca treść Statutu stanowią Załączniki do niniejszego raportu.   

Tekst Statutu dostępny jest również na stronie www.interferie.pl 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133). 

Related Articles