Raport bieżący Nr 2/2017

Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności  za 2016 rok

 

Szacunkowy wynik finansowy netto INTERFERIE S.A. z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności  za 2016 rok wyniósł około 4 240  tys. zł, co stanowi spadek o około 1 420 tys. zł w stosunku do zysku netto wypracowanego w 2015 roku.

 Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2017 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 25.01.2017 r. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe do czasu zaudytowania mają charakter wstępny. Ukształtowanie  wyniku netto związane jest z niekorzystnym wpływem różnic kursowych.

 

 

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Related Articles