Raport bieżący nr 2/2014

Zarząd INTERFERIE  S.A. z siedzibą w Lubinie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:   

 

1. Raporty kwartalne (prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34): 

- raport kwartalny za I kw. 2014 roku:  25 kwietnia 2014r.,

- raport kwartalny za III kw. 2014 roku:  7 listopada 2014r..

 Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2013 roku    (§ 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) oraz raportu kwartalnego za II kw. 2013 roku (§ 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).  

 

2. Raport roczny: - raport roczny INTERFERIE S.A. za 2013 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.za 2013 rok):  21 marca 2014 roku.   

 

3. Raport półroczny: 19 sierpnia 2014 roku.  

 

 

 Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). 

Related Articles