Raport bieżący nr 2/2012

Zawarcie umowy kredytu.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 roku roku, Spółka zawarła z Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Bank) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843, umowę o kredyt, w kwocie 3 024 078,84 EUR, stanowiącej równowartość w EUR 13 501 000,00 PLN.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na:

a) budowę Aquaparku wraz z remontem elewacji istniejącego budynku Hotelu Górskiego Malachit w Świeradowie Zdroju oraz budowę zbiornika uśredniania ścieków na istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków do równowartości w EUR kwoty 10 760 000,00 PLN,

b) modernizację elewacji i dachów, przebudowę balkonów oraz modernizację drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych w Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym Chalkozyn w Kołobrzegu do równowartości w EUR do kwoty 1 846 000,00 PLN,

c) Termomodernizację obiektu wraz z przebudową balkonów i rozbudową kawiarni w Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym Cechsztyn w Ustroniu Morskim równowartości w EUR do 895 000,00 EUR.

Udział Banku w finansowaniu całkowitych nakładów inwestycyjnych netto będzie wynosił nie więcej niż 71 %.

Zabezpieczeniem prawnym spłaty Kredytu jest:

a) hipoteka umowna łączna do wysokości 4 536 118,26 EUR na nieruchomościach stanowiących przedmiot inwestycji,
b) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych,
c) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank.

Spółka zobowiązana jest ponadto:

a) do kontynuowania ubezpieczenia nieruchomości oraz terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych,
b) ustanowienia hipotek na rzecz Banku na w/w nieruchomościach w terminie 180 dni licząc od dnia złożenia we właściwych Sądach wniosków o ustanowienie hipotek,
c) pokrycia zwiększonych kosztów realizacji projektów,
d) utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących sytuację finansową Spółki.

Kredyt udzielony jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 roku.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne ustalone na bazie: stawki EURIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku.
Zawarta umowa kredytowa przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Related Articles