Raport bieżący nr 2/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że frekwencja w obiektach należących do Spółki  wyniosła w roku 2009 -  63 proc. Frekwencja w  roku 2009  jest o około 8 pkt % lepsza od uzyskanej w 2008 roku.  Szacowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za 12 miesięcy 2009 roku ukształtowały się na poziomie około 45 mln złotych. W roku 2008 wynosiły 38 mln  złotych.     

Szacowany wynik finansowy (zysk netto) za 12 miesięcy 2009 roku wyniesie około 3 mln złotych. Zysk netto za 12 miesięcy 2008 roku ukształtował się na poziomie 0,8 mln złotych. 

 Podstawą przedłożonej prognozy są wyliczenia dokonane na podstawie danych przekazanych przez jednostki eksploatacyjne (ośrodki i hotele Spółki).  

Zarząd INTERFERIE S.A. będzie dokonywał oceny możliwości realizacji powyższych prognozowanych (szacowanych) wyników na bieżąco, prezentując stanowisko w tym zakresie w  raportach  bieżących Spółki lub raporcie finansowym.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)         

Related Articles