Raport bieżący nr 2 / 2006

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych z dnia 19 października 2005 r. Zarząd INTERFERIE S.A., informuje, iż otrzymał w dniu 27.07.2006 r. informacje, że na podstawie Uchwały nr 376/06 z dnia 25 lipca 2006 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych S.A. postanowił co nastepuje:

1) przyznać spółce INTERFERIE S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

a) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INTERFERIE S.A. o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, oraz oznaczyć je kodem PLINTFR00023, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
b) 9.264.200 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INTERFERIE S.A. o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, oraz oznaczyć je kodem PLINTFR00031, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2;
c) do 5.000.000 (pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A. o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTERFERIE S.A. z dnia 6 lutego 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLINTFR00015, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
d) do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A. o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTERFERIE S.A. z dnia 6 lutego 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLINTFR00023, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki INTERFERIE S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeŜeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz b akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INTERFERIE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę INTERFERIE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę INTERFERIE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę INTERFERIE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.

5. W przypadku dopuszczenia bądź wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie akcji jednej z serii wskazanych odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lit. a albo d, zarejestrowanie pod kodem PLINTFR00023 akcji drugiej z tych serii nastąpi pod warunkiem odpowiednio dopuszczenia do obrotu na tym samym rynku regulowanym bądź podjęcia decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Zarejestrowanie akcji w przypadku, o którym mowa w ust. 5, nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę INTERFERIE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji odpowiednio o dopuszczeniu bądź wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

7. Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLINTFR00023, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLINTFR00015, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLINTFR00023, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

Raport bieżący nr 2 / 2006 (PDF 63 Kb)

Related Articles