Raport bieżący Nr 19/2022

Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2022 wyniosły około 12 930 tys. zł. wobec 3 710 tys. zł. za I kw. 2021r. Wynik brutto ze sprzedaży za I kwartał 2022 wyniósł około 755 tys. złotych wobec straty w wysokości 1 805 tys. złotych za I kw. 2021r. Wynik netto za I kwartał 2022 wyniósł około (-) 1 460 tys. złotych wobec straty na poziomie 2 601 tys. zł za I kw. 2021r. EBITDA za I kwartał 2022 wyniosła około 93 tys. złotych wobec minus 1 899 tys. złotych za analogiczny okres roku 2021.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2022 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2022. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles