Raport bieżący Nr 19/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17.07.2019 r. podpisana została umowa na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego „Interferie Argentyt” wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą, działki nr: 89, 70/13, 88/3, 88/6, 90/1, 90/2, 90/3, 88/47 obręb ewidencyjny Dąbki, gmina Darłowo wraz z wyposażeniem, realizowane w oparciu decyzję o pozwoleniu na budowę nr 428/2017 z dnia 24.08.2017 roku oraz decyzję zamienną nr 188/2019 z dnia 05.04.2019 roku.

 Strony umowy:

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica („Zamawiający”, „Spółka”),

i

ADAMIETZ Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich,  ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie  („Generalny Wykonawca”).

 Odpowiedzialną za zarządzanie, koordynację oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji w myśl ustawy prawo budowlane,  upoważnioną przez Zamawiającego na podstawie odrębnych umów, jest: Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Wykonanie przedmiotu kontraktu nastąpi do dnia 31.01.2021 roku. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu kontraktu są określone w ogólnym harmonogramie robót.

 

Za kompleksową realizację przedmiotu kontraktu określono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 45.400.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta tysięcy złotych netto i 00/100) + podatek VAT, obowiązujący na dzień wystawienia faktury.

 Na przedmiot kontraktu Generalny Wykonawca udziela: gwarancji w zakresie wszystkich Robót wykonanych na podstawie Kontraktu, oraz wbudowanych materiałów i urządzeń. Gwarancja obejmuje również wady materiałowe oraz wady w robociźnie; rękojmi za wady zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Generalny Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stwierdzone polisą. Generalny Wykonawca wniósł łączne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu z tytułu realizacji przedmiotu kontraktu w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto w formie gwarancji bankowej.

 

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Zespół obiektów w Dąbkach wraz z zagospodarowaniem terenu po realizacji inwestycji ma za zadanie:

  • łączyć możliwość prowadzenia kuracji leczniczych z zabawą i rozwojem dzieci,
  • zapewnić możliwość poprawy zdrowia i wypoczynku dla dorosłych opiekunów,
  • oferować zagospodarowanie czasu wolnego w tym umożliwić spędzenie wolnego czasu pomiędzy zabiegami,
  • uatrakcyjnić pobyty turystyczno-wypoczynkowe dla rodzin z dziećmi oraz kuracjuszy, zarówno w czasie sezonu letniego jak również poza sezonem.

 

Informacje na temat planowanych inwestycji i ich zakresu Spółka prezentowała w raportach okresowych. O zawarciu umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 28/2017.

 

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Related Articles