Raport bieżący Nr 19/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie  osiągniętego w roku obrotowym 2017 zysku  netto w wysokości  7.955.413,87 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: 

1) kwota 636.433,11 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i jedenaście groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,

2) kwota 7.318.980,76 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) na pozostały kapitał zapasowy. 

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14.03.2018 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki. 

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie (informacje bieżące i okresowe) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) 

Related Articles