Raport bieżący Nr 19/2017

Zarząd INTERFERIE Spółki Akcyjnej informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2017 roku, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:

 Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA - liczba głosów 9.861.625, co stanowi 99,20% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 67,71% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200.    

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.    

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Related Articles