Raport bieżący nr 19/2014

Zarząd INTERFERIE  S.A. informuje, że Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. w dniu 09.06. 2014 roku, działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 14, jako podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie przeglądu i badania jednostkowego i uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie - sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014. 

 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. 

 

INTERFERIE S.A. korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2006-2008 i za rok 2013 oraz w zakresie innych usług. 

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

 

 


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133 t.j.) 

Related Articles