Raport bieżący nr 19/2011

Aneks do umowy kredytu

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 07.09.2011) wpłynął do Spółki INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. dwustronnie podpisany Aneks do umowy kredytu z dnia 8 lipca 2010 roku.

Strony umowy (aneksu):

1. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (Kredytobiorca)

2. Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Bank) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843, Regon 000010205

Spółka o zawarciu umowy informowała Raportem bieżącym nr 23/2010. Data podpisania Aneksu 31.08.2011 r.

Zgodnie z brzmieniem Aneksu dokonano zmniejszenia kwoty kredytu z kwoty 17 800 000,00 EURO do kwoty 15 800 000,00 EURO. Okres udostępnienia kredytu kończy się 31.12.2011 rok. Kredytobiorca będzie dokonywał spłaty kredytu inwestycyjnego od 31.05.2012 roku. Kredytodawca wyraził zgodę na otwarcie dwóch nowych rachunków bankowych – wyrażenie zgody na otwarcie rachunków wynika z faktu udziału podmiotu w projekcie szkoleniowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2. 1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1. l Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, o nazwie .Akademia Interferie - szkolenia dla pracowników z branży hotelarskiej", realizowany na podstawie umowy szkoleniowej, która została zawarta pomiędzy Kredytobiorcą oraz spółką pod firmą Maculewicz Consulting Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Related Articles