Raport bieżący nr 19/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje, iż w dniu 30.04.2010 roku, w ramach prowadzonego postępowania przetergowego, Spółka dokonała wyboru Generalnego Wykonawcy odpowiedzialnego za budowę hotelu z usługami, garażem podziemnym, komunikacją wewnętrzną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem i umeblowaniem pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego  w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15.  Generalnym wykonawcą została spółka: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 5A,   wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego    pod numerem 0000044233.  Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż szczegółowe informacje w przedmiotowej kwestii przekaże Inwestorom niezwłocznie po podpisaniu pomiędzy stronami umowy. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).       

Related Articles