Raport bieżący nr 19/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 04.06.2008 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu  V Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 30.05.2008 r. o dokonaniu wpisu hipoteki kaucyjnej i hipoteki umownej w księdze wieczystej KO1L/00012651/0 prowadzonej dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki i posadowionym na tej nieruchomości budynku stanowiącym odrębną nieruchomość.    

Wpis dokonany został na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z tytułu umowy  kredytowej  o kredyt inwestycyjny dewizowy w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław – Umowa kredytu Nr 09-112/08/D/IN z dnia 14.05.2008 r.  O zawarciu umowy Spółka informowała Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 28.05.2008 r.  Zabezpieczeniem spłaty należności Banku stanowi hipoteka umowna w kwocie 1.770.000 EUR (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy euro) oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 350.000 EUR (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy euro) na będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A.  nieruchomości o pow. 1,2704 ha, zabudowanej zespołem budynków Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Chalkozyn, położonego w Kołobrzegu przy ul. Zdrojowej 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu prowadzona jest księga wieczysta nr KO1L/00012651/0. Wartość ewidencyjna na dzień 30.04.2008 roku tych aktywów w księgach rachunkowych Spółki wynosi: 4 537 351,28 złotych netto. 

Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.     

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.   

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.       

Related Articles