Raport bieżący Nr 18/2019

Zarząd INTERFERIE SA z siedzibą w Legnicy („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zgodnie, z którą powierzyła z dniem 19.07.2019 r. na okres do powołania Prezesa Zarządu w wyniku rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego, pełnienie obowiązków i wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu - Wiceprezesowi Zarządu p. Łukaszowi Ciołkowi

Rada Nadzorcza  z dniem 19.07.2019 r. na okres do dnia powołania Prezesa Zarządu w wyniku rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i prowadzonego przez Radę Nadzorczą ustaliła jednoosobowy skład Zarządu Spółki 

 Życiorys zawodowy Pana  Łukasza Ciołka Spółka opublikowała w raporcie bieżącym 11/2019. Jest on również zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

 O rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. p. Piotra Sosińskiego Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 17/2019.

 Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Related Articles