Raport bieżący Nr 18/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje o zmianie daty przekazania raportu okresowego za rok 2017:   - raport roczny INTERFERIE S.A. za 2017 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.za 2017 rok oraz sprawozdanie jednostkowe). 

Raporty te zostaną przekazane do wiadomości publicznej 14 marca 2018 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.). 

Related Articles