Raport bieżący Nr 18/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 28.04.2017r. Treść tych uchwał dostępna jest także na stronie internetowej www.interferie.pl.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Uchwały

Related Articles