Raport bieżący Nr 18/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż w dniu 03.06.2014 r. powziął informację, iż KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (numer wpisu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych RFI 513) w imieniu którego działa jako organ KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą: 53-659 Wrocław, ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8;

 

podpisał umowę z:

 

Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, oraz DLA Piper Wiater Spółką komandytową, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, (dalej łącznie Wykonawca), której przedmiotem jest znalezienie inwestora zainteresowanego nabyciem udziałów w spółce INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o., będącej właścicielem hotelu INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu. Usługi Wykonawcy obejmować będą wsparcie transakcyjne oraz doradztwo w związku z potencjalną transakcją.

 

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji INTERFERIE S.A. posiada 32,63% udziałów w kapitale zakładowym Spółki INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. (spółka stowarzyszona). Pozostałe udziały posiada KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Strategia poszukiwania inwestora jest zgodna z profilem inwestycyjnym Funduszu.

 

Należący do Spółki czterogwiazdkowy hotel INTERFERIE Medical SPA to obiekt z rozbudowaną ofertą usług w zakresie hotelarstwa, wypoczynku, rehabilitacji, turystyki zdrowotnej i wellness. Hotel oferuje miejsca noclegowe w 308 pokojach dla ponad 600 gości jednocześnie. Otwarcie obiektu nastąpiło w dniu 5.11.2011 r.

 

Emitent uznał powyższą informację za istotną z punktu widzenia Akcjonariuszy lub Inwestorów, mogącą wpłynąć w istotny sposób na cenę akcji INTERFERIE S.A., w związku z czym uznał ją za spełniającą przesłanki wymagane dla informacji poufnej.

 

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Related Articles