Raport bieżący nr 18/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się 27 maja 2013 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał:  

Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA - liczba głosów 9.861.625, co stanowi 99,99% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 67,71% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200.  

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.  

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)          

Related Articles