Raport bieżący nr 18/2012

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 03.04.2012 roku o zmianie wpisu w Księdze Wieczystej o numerze JG1J/00037334/6. W KW zmieniono termin spłaty kredytu z dnia 30.03.2012 r. na dzień 29.03.2013 r. - na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytowej.   Emitent o zawarciu aneksu informował Raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 09.03.2012 r.  

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).     

Related Articles