Raport bieżący nr 18/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym (30.08.2011 r.)  wpłynął do spółki INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. dwustronnie podpisany aneks do umowy na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy Hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu.           

Spółka o podpisaniu umowy informowała Raportem bieżącym nr 20/2010.  

 Aneks został podpisany ze Spółka: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 5A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000044233, NIP 657-101-66-87, REGON 290550980.   Przedmiotem umowy jest budowa hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15 z usługami, garażem podziemnym, komunikacją wewnętrzną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem i umeblowaniem. 

Zgodnie z podpisanym Aneksem zakończenie całości robót nastąpi do 30.09.2011 roku. Za wykonanie robót dodatkowych Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 1 799 696,59 złotych plus należny podatek VAT. Za roboty zamienne i ujemne wynagrodzenie zostanie obniżone o kwotę 732 140,41 złotych netto. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie maksymalnie 82 908 014,33 złotych netto. Aneks został podpisany z dniem 24.08.2011 r.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).        

Related Articles