Raport bieżący nr 18/2010

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2010 z dnia 31 marca 2010 roku – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERFERIE S.A. w dniu 31 marca 2010 roku. - Zarząd Spółki INTERFERIE S.A., informuje iż w dniu 13 kwietnia 2010 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.  Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2010 roku. w ten sposób, że:  

1)  § 2 ust.1 

dotychczasowa treść: 

„Siedzibą Spółki jest Lubin.”  

otrzymuje brzmienie:

 „Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.” 

2) paragraf 4  

 dotychczasowa treść:   „Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.” 

otrzymuje brzmienie:  „Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze w kraju i za granicą.” 

3) § 6 w ust. 1  

 dotychczasowa treść:  „1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:” 

 

otrzymuje brzmienie   „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:" 

 

4) w § 6 w ust. 1 punkcie 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 20-22  o brzmieniu: „20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń  i funduszów emerytalnych,  21) działalność związana z zarządzaniem funduszami,  22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.” 

dotychczasowa treść:  „ 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych, 3) hotele i restauracje, 4) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, rozrywkowego, 5) wynajem samochodów, 6) organizowanie kursów szkoleniowych, 7) organizowanie konferencji, przyjęć okolicznościowych, imprez sportowo - turystycznych i festiwali, 8) prowadzenie działalności w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, 10) działalność w zakresie produkcji sprzętu turystyczno-sportowego, 11) działalność w zakresie produkcji zabawek, 12) świadczenie usług w zakresie reklamy i promocji na potrzeby jednostek gospodarczych i osób fizycznych, 13) prowadzenie działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego, z wyłączeniem produkcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 14) prowadzenie działalności budowlano-montażowej z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii, 15) usługi w zakresie ochrony mienia, 16) obsługa nieruchomości, 17) rolnictwo i łowiectwo, łącznie z działalnością usługową, 18) leśnictwo, łącznie z działalnością usługową, 19) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 otrzymuje brzmienie:  1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych, 3) hotele i restauracje, 4) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, rozrywkowego, 5) wynajem samochodów, 6) organizowanie kursów szkoleniowych, 7) organizowanie konferencji, przyjęć okolicznościowych, imprez sportowo-turystycznych i festiwali, 8) prowadzenie działalności w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, 10) działalność w zakresie produkcji sprzętu turystyczno-sportowego, 11) działalność w zakresie produkcji zabawek, 12) świadczenie usług w zakresie reklamy i promocji na potrzeby jednostek gospodarczych i osób fizycznych, 13) prowadzenie działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem produkcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 14) prowadzenie działalności budowlano-montażowej z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii, 15) usługi w zakresie ochrony mienia, 16) obsługa nieruchomości, 17) rolnictwo i łowiectwo, łącznie z działalnością usługową, 18) leśnictwo, łącznie z działalnością usługową, 19) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 21) działalność związana z zarządzaniem funduszami, 22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane  z zarządzaniem. 

 

 5) paragraf 8  

dotychczasowa treść: „Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.” 

 otrzymuje brzmienie: „1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane  w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.  2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.” 

 

 6) w § 14 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu:  „W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 

dotychczasowa treść:  „Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.” 

 

 otrzymuje brzmienie:  „Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 

 

7) paragraf 15 

 dotychczasowa treść:  „1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.”  

 otrzymuje brzmienie:  „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.  2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.” 

 

8) § 17 ust. 2  

dotychczasowa treść:  „ 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.” 

 

otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.” 

 

9) w § 20 ust. 2  

dotychczasowa treść:  „2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), 4) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności., 7) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 9) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki, 10) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki, 11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 12) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki. 

 

otrzymuje brzmienie:  „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, 5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 8) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu,  9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 10) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki, 11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki, 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.”  

 

10) § 22 ust. 2  

 

dotychczasowa treść:  „2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.” 

 

otrzymuje brzmienie:  „2.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 

 

11) § 22 ust. 3,4 i 5 uchyla się,   

 

12) § 22 ust. 7 

 

dotychczasowa treść:  „7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem.”   

 

otrzymuje brzmienie:  „7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy.” 

 

13) § 23 ust. 3 

 

 dotychczasowa treść:  „3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu Spółki najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.” 

 

otrzymuje brzmienie:  „3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” 

 

14) paragraf 27  

 

dotychczasowa treść:  „1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym." 

 

otrzymuje brzmienie:  „1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenia takiego zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana  w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.” 

 

15)§ 28 ust. 3  

 

dotychczasowa treść:  „3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni być obecni w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to Walnych Zgromadzeń, których porządek obrad obejmuje sprawy, dla których rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej lub wszystkich członków Zarządu nie jest konieczna.” 

 

 otrzymuje brzmienie:  „3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć  w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.” 

 

16) po § 35 dodaje się punkt „VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE” 

 

17) dodaje się § 36 w brzmieniu: „Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.”  

 

 Statut Spółki zostanie opublikowany z chwilą ustalenia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego - zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)             

 

Raport bieżący nr 18/2010

Related Articles