Raport bieżący nr 18/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu powołanego do składu Zarządu  Spółki przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 31 marca 2009 r.:    

Radosław Besztyga  (43 lata)   

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Wykształcenie wyższe - absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, magister matematyki (1992);  

studia podyplomowe:  Podyplomowe Studium Finansów „Zarządzanie ryzykami bankowymi  (2000);  Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Master of Business Administration (2007)  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:   

1986 - 1987 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubinie - nauczyciel matematyki  

1991 – 1993 Szkoła Podstawowa nr 7 w Lubinie – nauczyciel matematyki

1992 – 1996  Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie – nauczyciel matematyki

1996 – 2001 CUPRUM BANK S.A. w Lubinie, Departament Skarbu, specjalista

od 2002 – KGHM Polska Miedź S.A. Departament Skarbu, Departament Zabezpieczeń, główny specjalista. 

Ponadto:

2002 – członek Rady Nadzorczej, MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie

2008 – do chwili obecnej – KGHM Kupferhandelsges m.b.H – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.      

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.       

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)  

Related Articles