Raport bieżący nr 18/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2008 roku (Komunikat z XLX posiedzenia) nałożyła na Spółkę INTERFERIE S.A. karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej dotyczącej korekty prognozowanych wyników finansowych za 2006 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)     

Related Articles