Raport bieżący Nr 17/2022

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna, na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, art. 402 (2) w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. /wtorek/, początek o godz. 13:00, w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa, Renaissance Warsaw Airport Hotel /Sala nr 1, I piętro/, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

8. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Related Articles