Raport bieżący Nr 17/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 16.07.2019 r. Prezes Zarządu Piotr Sosiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. ze skutkiem wygaśnięcia mandatu z dniem 18.07.2019 r. W uzasadnieniu wskazano, iż powodem rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.  jest podjęcie nowych wyzwań zawodowych w związku z objęciem funkcji członka Zarządu w innym podmiocie gospodarczym.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles