Raport bieżący Nr 17/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 28.02.2018 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej powołano do składu Komitet Audytu Pana Krystiana Mieszkałę. 

Zarząd Emitenta dodatkowo informuje, iż Komitet Audytu w aktualnym składzie spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089). Szczegółowe informacje na temat nowo powołanego członka Komitetu Audytu zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 15/2018. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami). 

Related Articles