Raport bieżący Nr 17/2017

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 30.03.2017 r., w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd INTERFERIE S.A. („Emitent”) informuje, o otrzymaniu w dniu 25.04.2017 r. od uprawnionego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenia projektu uchwały, dotyczącego sprawy zamieszczonej w punkcie 18 ogłoszonego porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 r., dotyczącego „wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu” .    

Otrzymane od Akcjonariusza zgłoszenie wraz z projektem Uchwały stanowią załącznik do niniejszego Raportu.    

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., Nr 133) 

 

Wniosek

Projekt Uchwały Akcjonariusza

Related Articles