Raport bieżący Nr 17/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. w Legnicy, informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2016 roku. wpłynęła podpisana przez wszystkie strony umowa podporządkowania. Data zawarcia umowy 08 kwietnia 2016 roku.

 

Strony umowy:

1) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843

oraz

 

2) INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305,

3) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225570.

 

Zgodnie z postanowieniami umowy oraz umowy kredytowej, w okresie podporządkowania prawa wierzyciela związane z podporządkowanymi wierzytelnościami zostają podporządkowane zabezpieczonym wierzytelnościom i odpowiednio płatność jakiejkolwiek kwoty podporządkowanych wierzytelności jest uzależniona od tego, czy zabezpieczone wierzytelności zostały w pełni, bezwarunkowo i nieodwołalnie spłacone i zaspokojone przez kredytobiorców. Strony potwierdzają, że jakakolwiek płatność na rzecz danego wierzyciela z tytułu podporządkowanych wierzytelności wyraźnie dozwolona na podstawie umowy kredytowej nie stanowi naruszenia postanowień umowy. Bank wyraża zgodę na dokonywanie płatności pomiędzy Kredytobiorcami w ramach bieżącej działalności operacyjnej Kredytobiorców, w szczególności na podstawie umów o świadczenie usług administracyjnych, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych oraz umów najmu oraz na dokonywanie płatności w ramach umów dotyczących cen transferowych, przy czym po wystąpieniu naruszenia jakakolwiek taka płatność wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku.

 

Okres podporządkowania rozpoczynająca się z dniem zawarcia umowy i kończy z dniem pełnej, nieodwołalnej i bezwarunkowej spłaty całości zabezpieczonych wierzytelności.

 

W okresie podporządkowania spółki nie przeniosą i nie dopuszczą m.in.: do przeniesienia żadnej z podporządkowanych wierzytelności lub ich części; nie potrącą jakiejkolwiek kwoty podporządkowanych wierzytelności z kwotą należną od niego na rzecz danego kredytobiorcy; nie będą wzywali do spełnienia zobowiązania, wzywali do wcześniejszego spełnienia zobowiązania, nie będą pozywali ani dochodzili jakichkolwiek roszczeń związanych z całością lub jakąkolwiek częścią podporządkowanych wierzytelności lub zabezpieczeniami podporządkowanych wierzytelności, ani nie będą odbierali w jakikolwiek sposób świadczeń od danego kredytobiorcy (w tym zapłaty gotówkowej ani dokonywali potrącenia) w związku z całością lub jakąkolwiek częścią podporządkowanych wierzytelności lub zabezpieczeniami podporządkowanych wierzytelności; nie będą usiłowali uzyskać spłaty lub wcześniejszej spłaty kwot głównych, odsetek, lub innych kwot, opłat i prowizji, na rzecz lub w związku z podporządkowanymi wierzytelnościami.

 

Postanowienia dotyczące podporządkowania zawarte w umowie stanowią stałe podporządkowanie do chwili ostatecznej spłaty zabezpieczonych wierzytelności bez względu na jakąkolwiek przedterminową spłatę zabezpieczonych wierzytelności w części oraz jakąkolwiek zmianę umowy kredytowej. 

 

Wszystkie płatności otrzymane przez Bank w związku z jakąkolwiek podporządkowaną wierzytelnością, jak określono w umowie, zostaną przez Bank zaliczone w pierwszej kolejności, na poczet spłaty wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych wydatków (w tym honorariów doradców prawnych i kosztów sądowych) ponoszonych przez Bank w związku z wykonywaniem niniejszej umowy lub dążeniami do realizacji jakiejkolwiek części podporządkowanych wierzytelności lub ich zabezpieczeń


Podpisana umowa ma związek z umową kredytową, o której Emitent informował Raportem bieżącym Nr 9/2016.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

Related Articles