Raport bieżący nr 17/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Prezesa Zarządu powołanego dnia 25 kwietnia 2014 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

 Jan Koman (46 lat)

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

2009 – 2010         Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

                              Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu

                              Studia podyplomowe – zarządzanie w opiece zdrowotnej

 1988 - 1994         Wyższa Szkoła Pedagogiczna  Wydział Humanistyczny   

                             - magister filologii polskiej

 
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2008 - obecnie Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A  - Prezes Zarządu

2005 - 2008  Royal Unibrew Polska Spółka z o.o.

                    - Dyrektor ds. Rozwoju Marki

                    - Dyrektor ds. Gastronomii

                    - Z-ca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży ds. Gastronomii

2003 - 2005 Browary Polskie Brok-Strzelec S.A 

                    - Manager Gastronomii

                    - Kierownik sprzedaży  ds. Gastronomii

1995 - 2002 Browary Brok S.A

                    - Z-ca Dyrektora ds. Gastronomii

                    - Kierownik ds. Gastronomii

                    - Kierownik ds. Promocji

                    - Kierownik ds. Handlu i Marketingu

                    - Specjalista ds. marketingu

1994 - 1996 Weintraube Rita Barzen Reil/Mosel Niemcy

 Ponadto:

  • Od 2008 członek Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich , której celem jest dbanie o rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Od  2012 w Zarządzie Unii Uzdrowisk Polskich,
  • Udział we wspólnych projektach promocyjnych  z Uzdrowiskami Zachodniopomorskimi z Kołobrzegu i Świnoujścia.

  Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Related Articles