Raport bieżący nr 17/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Rady Nadzorczej  Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 31.03.2010 r.:       Cezary Iwański   (52 lata)         

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  

 Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  (1983);   

Doktorat – Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk (1993);  

Ponadto: 

Doradca Inwestycyjny – Licencja nr 55 (1995);

Chartered Financial Analyst (2002).  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:    

1983 - 1993 – Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, praca naukowa;  

1994 - 2001   Centralny Dom Maklerski Banku Pekao S.A. – Zastępca Kierownika Zespołu Analiz (1994-1996); Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami (1996 – 2001);  

2001 - 2009 – Pioneer Pekao Investment Management - Wiceprezes nadzorujący Departament Zarządzania Aktywami; 

2009 – obecnie – KGHM TFI S.A., Prezes Zarządu.  

Ponadto: 

2001 – 2004 - Członek Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI;

2009 – obecnie – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Yawal S.A. 

2009 – 2010 – Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A.  

Współzałożyciel Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów. 

  Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.        

 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.           

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25         

Related Articles