Raport bieżący nr 17/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż  dnia 1.04.2009 roku otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERFERIE SA przez Pana Mariana Urbaniaka. Pan Marian Urbaniak poinformował Spółkę, że  w dniu 30 marca 2009 roku przekroczył o 2 % dotychczas posiadany udział ponad 10%  ogólnej liczby głosów.  Nabycie akcji w wyniku, którego został przekroczony o 2 % dotychczas posiadany udział w ponad 10 % ogólnej liczby głosów  nastąpiło w dniu 30.03.2009 r. w drodze umowy kupna - sprzedaży akcji za pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.   Przed zmianą Pan Marian Urbaniak posiadał pośrednio i bezpośrednio 1 832 463 akcji, w tym:     

- pośrednio - przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku, ul. Św. Katarzyny 78, 59-300 Lubin wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział KRS pod numerem  KRS 0000060724 – 732 837 akcji, 

- bezpośrednio – 1 099 626 akcji,   co stanowiło łącznie 12,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 1 832 463 głosów z tych akcji, stanowiących 12,58% udziałów w ogólnej liczbie głosów. 

W dniu przekroczenia progu o kolejne 2 % Pan Marian Urbaniak posiadał ogółem 2 062 986 akcji, w tym : 

- pośrednio przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku – 875 157 akcji, 

- bezpośrednio – 1 187 829 akcji,   co stanowi łącznie 14,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 2 062 986 głosów z tych akcji stanowiących 14,16 % udziałów w ogólnej liczbie głosów.   

 Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r.)     

Related Articles