Raport bieżący nr 17/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 20 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Krajowej 14, do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie w zakresie:

a) przeprowadzenia przeglądu pakietu konsolidacyjnego za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 oraz za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 sporządzonego wg MSR i MSSF,

b) przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A., sporządzonego przez Zarząd Spółki w formie raportu półrocznego za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 r. zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

c) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A., sporządzonego przez Zarząd Spółki w formie raportu rocznego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 

PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.  Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 30 maja 2008 r.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu – PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. dokonała badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2005, 2006, 2007.   

Related Articles