Raport bieżący nr 17 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej "Spółka") informuje, iż w zawiązku z:

1) Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.08.2006 r. o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5 000 000 akcji serii B , o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 10/2006 z dnia 21.08.2006 r.,
2) rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31.08.2006 r. akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLINTFR00023, o którym Spółka informowała w Raporcie bieŜącym nr 16/2006 z dnia 30.08.2006 r.,
3) zawiadomieniem jakie Spółka w dniu 31.08.2006 r. otrzymała od akcjonariusza KGHM Metale DSI S.A. w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów,
4) zawiadomieniem jakie Spółka w dniu 31.08.2006 r. otrzymała od akcjonariusza KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów,

zmniejszył się udział w ogólnej liczbie głosów:
1) KGHM Metale DSI S.A.
2) KGHM Polska Miedź S.A. wraz z podmiotami zaleŜnymi.

Stan przed zmianą ogólnej liczby głosów:
1) KGHM Metale DSI S.A. :
a) liczba posiadanych akcji - 8 964 200
b) procentowy udział w kapitale zakładowym - 93,72%
c) liczba głosów - 8 964 200
d) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 93,72%

2) KGHM Polska Miedź S.A.
a) liczba posiadanych akcji - 300 000
b) procentowy udział w kapitale zakładowym - 3,14%
c) liczba głosów - 300 000
d) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 3,14%

3) Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.
a) liczba posiadanych akcji - 300 000
b) procentowy udział w kapitale zakładowym - 3,14%
c) liczba głosów - 300 000
d) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 3,14%,

4) KGHM Polska Miedź S.A. wraz z podmiotami zależnymi:
a) liczba posiadanych akcji - 9 564 200
b) procentowy udział w kapitale zakładowym - 100,00%
c) liczba głosów - 9 564 200
d) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 100,00%.

Aktualny stan ogólnej liczby głosów:
1) KGHM Metale DSI S.A. :
a) liczba posiadanych akcji - 8 964 200
b) procentowy udział w kapitale zakładowym - 61,55%
c) liczba głosów - 8 964 200
d) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 61,55%

2) KGHM Polska Miedź S.A.
a) liczba posiadanych akcji - 300 000
b) procentowy udział w kapitale zakładowym - 2,06%
c) liczba głosów - 300 000
d) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 2,06%

3) Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.
a) liczba posiadanych akcji - 300 000
b) procentowy udział w kapitale zakładowym - 2,06%
c) liczba głosów - 300 000
d) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 2,06%,

4) KGHM Polska Miedź S.A. wraz z podmiotami zależnymi:
a) liczba posiadanych akcji - 9 564 200
b) procentowy udział w kapitale zakładowym - 65,67%
c) liczba głosów - 9 564 200
d) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 65,67%.

Podstawa prawna:
art. 70 w związku z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).

Raport bieżący nr 17 / 2006 (PDF 57kb)

Related Articles