Raport bieżący Nr 16/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2022 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Preferencyjnej ( Umowa Pożyczki) w wysokości 5.597.000,00 PLN przyznanej na okres do 30.09.2027 roku w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Zabezpieczenie umowy pożyczki:

a) Oświadczenia o poddaniu się egzekucji,

b) Oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki umownej do kwoty 8.395.500,00 PLN mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Świeradowie Zdroju, ul. Kościuszki 1, dla którego Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli na drugim miejscu hipotecznym wraz z roszczeniem na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o przeniesienie ustanawianej Hipoteki umownej na opróżnione miejsce hipoteczne po Hipotece umownej do kwoty 4.924.500,00 PLN, ustanowionej przez INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na mocy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 24 lutego 2021 r.,

c) Umowy przelewu praw wierzytelności na zabezpieczenie.

Pożyczka może zostać częściowo umorzona na warunkach opisanych w Umowie Pożyczki oraz Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm". Kwota Umorzenia Pożyczki nie może w żadnym przypadku przekroczyć niższej z następujących dwóch kwot: (i) kwoty stanowiącej 75% kwoty Pożyczki, albo (ii) kwoty stanowiącej 75% Faktycznej Szkody COVID.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta, w związku z poziomem strat jakie Spółka poniosła w wyniku COVID -19.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Related Articles