Raport bieżący Nr 16/2020

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie przepisów art. 395 § 1, § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 401, art. 4021 i art. 4022 w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 22 ust. 2 i § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. /środa/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad  Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Related Articles