Raport bieżący Nr 16/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka lub „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2019  niniejszym informuje, że w dniu 11.06.2019 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta. Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej powierzono: (i) p. Damianowi Pietrzykowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (ii) p. Marcinowi Wojdyle funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, (iii) p. Krystianowi Mieszkale funkcję Sekretarza.

 

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 11.06.2019 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby: (i) Bartłomiej Garbicz – przewodniczący Komitetu Audytu, (ii) Jaromir Falandysz, (iii) Krystian Mieszkała, (iiii) Marcin Wojdyła.

 

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089 ze zmianami), tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

 

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej spółka opublikowała w Raporcie bieżącym Nr 15/2019.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles