Raport bieżący Nr 16/2018

Zarząd Spółki INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28.02.2018r. Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami od 5 do 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 grudnia 2017 r.  Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.  Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.   

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133). 

Tekst jednolity

Related Articles