Raport bieżący Nr 16/2015

Zarząd INTERFERIE S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 02.10.2015 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu hipoteki umownej do kwoty 6.600.000, 00 zł. ustanowionej na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW Nr JG1J/00037334/6. O dokonaniu wpisu Emitent informował Raportem bieżącym Nr 13/2015. Wykreślenie nastąpiło w związku z zapisami aneksu do umowy kredytowej, o którym Emitent informował Raportem bieżącym Nr 8/2015.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

Related Articles