Raport bieżący nr 16/2012

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 04.04.2012 r.  wpłynął do spółki INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. dwustronnie podpisany aneks do umowy na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy Hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu.           

Spółka o podpisaniu umowy informowała Raportem bieżącym nr 20/2010.

 Aneks został podpisany ze Spółką: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 5A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000044233, NIP 657-101-66-87, REGON 290550980.   Przedmiotem umowy jest budowa hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15 z usługami, garażem podziemnym, komunikacją wewnętrzną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem i umeblowaniem. 

Zgodnie z podpisanym Aneksem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie maksymalnie 82 650 014,33 złotych netto. Aneks został podpisany z dniem 15.03.2012 r.  

W dniu 04.04.2012 r.  wpłynęło do spółki INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. dwustronnie podpisane Porozumienie. Porozumienie dotyczy umowy, o której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 20/2010.

Porozumienie zostało podpisane ze Spółką: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 5A. Strony określiły karę umowną wynikającą z noty obciążeniowej wystawionej przez INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. na rzecz  EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. w wysokości 3 000 000,00 złotych. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. zrzekło się  roszczeń wobec EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania inwestycyjnego. Kara zostanie potrącona pomiędzy Stronami o niezapłaconą przez INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. fakturę. Porozumienie zostało podpisane z dniem 15.03.2012 r.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).   

Related Articles