Raport bieżący nr 16/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje, iż w dniu 01.07.2011 roku powziął informację o podpisaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości , zwaną dalej Instytucją Wdrażającą , i Maculewicz Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, zwanym dalej Beneficjentem „Umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki”. W wyniku podpisania przedmiotowej umowy dofinansowany został projekt: „Akademia Interferie – szkolenia dla pracowników z branży hotelarskiej”. Spółka INTERFERIE S.A. w ramach umowy pełni rolę Partnera.

Instytucja Wdrażająca przyznała Beneficjentowi wsparcie na realizację projektu pn. „Akademia Interferie – szkolenia dla pracowników z branży hotelarskiej” w łącznej kwocie nie przekraczającej 1 764 291,00 złotych.

 

Celem realizacji projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz nabycie nowych kwalifikacji z zakresu prawidłowego funkcjonowania działów: hotelowego, gastronomii, infrastruktury hotelowej, bazy zabiegowej, administracji, zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi. Projektem tym objęte są również INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. Okres realizacji projektu: do 2013 roku.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami). 

Related Articles