Raport bieżący nr 16/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w związku z upływem I kadencji Zarządu INTERFERIE S.A., Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 31 marca 2009 r. powołała   z dniem 1 kwietnia 2009 r. na II kadencję, Zarząd w składzie: 

1) na stanowisko Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. - Pana Adama Milanowskiego,

2) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. - Pana Radosława Besztyge.  

 Informacje dotyczące Prezesa Zarządu p. Adama Milanowskiego zostały opublikowane Raportem bieżącym nr 35/2007 z dnia 05.10.2007 roku.  

Informacje o Wiceprezesie Zarządu p. Radosławie Besztydze  wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.       

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)    

Related Articles