Raport bieżący nr 16/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 roku podjęła uchwałę o wszczęciu postępowanie konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.  

Postępowanie konkursowe będzie przebiegać zgodnie z "Regulaminem w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.", przyjętym przez Radę Nadzorczą w tym samym dniu.  

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym wraz z wymaganiami zostanie opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki oraz jednorazowo w prasie - dziennikach ogólnopolskich „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” w terminie do dnia 09 czerwca 2008 roku.   

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)           

Related Articles