Raport bieżący nr 16 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, że w dniu 30.08.2006 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30.08.2006 r. W komunikacie poinformowano, iż zgodnie z uchwałą nr 376/06 z dnia 25.07.2006 r. oraz na wniosek spółki w dniu 31 sierpnia 2006 r. pod kodem PLINTFR00023 na kontach uczestników KDPW zostanie zarejestrowanych 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A.
Wobec powyższego pod kodem PLINTFR00023 (nazwa indywidualna : INTERFERIE1) zarejestrowanych będzie 5 300 000 akcji na okaziciela. Przedmiotowa rejestracja akcji nastąpi w systemie depozytowo - rozliczeniowym poprzez przejęcie dotychczas zarejestrowanych Praw do Akcji (PDA) oznaczonych kodem PLINTFR00015.

Podstawa prawna: par.34 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 pazdziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych.

Raport bieżący nr 16 / 2006 (PDF 56kb)

Related Articles