Raport bieżący Nr 15/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży INTERFERIE S.A. za okres styczeń – marzec 2020 roku wyniosły około 7 500 tys. zł, co stanowi spadek o około 2 800 tys. zł w stosunku do przychodów wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży za I kwartał 2020 roku jest niższy o około 700 tys. złotych w stosunku do zysku brutto ze sprzedaży wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast wynik netto za I kwartał 2020 roku jest niższy o około 3 500tys. zł w stosunku do wyniku za I kwartał 2019 roku.

 

Głównymi powodami różnic, o których mowa powyżej są:

  • czasowe zawieszenie działalność ośrodków Spółki w związku z rozprzestrzenianiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Spółka o możliwości zmniejszenia sprzedaży usług, a co za tym idzie pogorszeniem płynności oraz pogorszeniem wyniku finansowego informowała Raportami bieżącymi Nr 8, 11, 12, 13/2020. ,
  • spadek przychodów w związku z zawieszeniem działalności oraz postojem w obiekcie w Dąbkach. Powodem tego jest rozbudowa obiektu – INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT, o czym Emitent informował w kolejnych raportach okresowych. Zakres prac realizowanych obejmuje:  budowę nowej bazy zabiegowej wraz z basenem rehabilitacyjnym – rozszerzenie oferty zabiegowej; adaptację „starej” bazy zabiegowej na pokoje oraz rozbudowa istniejących obiektów w kierunku północnym, w wyniku czego Spółka uzyska 156 nowych miejsc noclegowych, przebudowę całej bazy żywieniowej wraz z jej powiększeniem i nowym układem komunikacyjnym. Obecnie inwestycja jest na etapie realizacji robót budowlanych,
  • znaczny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych spowodowany odpisem nieumorzonej  wartości zlikwidowanych (w związku z prowadzoną inwestycją)środków trwałych w INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT (1 141 tys. zł).

 

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2020 i 14/2020. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Related Articles