Raport bieżący Nr 15/2019

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanych dnia 22.05.2019r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) 

Załącznik

Related Articles