Raport bieżący Nr 15/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 22.02.2018 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

 

2007 – 2013 - Uniwersytet Wrocławski-wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Doktoranckie Nauk Prawnych – Katedra Prawa Finansowego (2016 - nadanie stopnia naukowego – doktor nauk prawnych),

 

2006 – 2008 - Uniwersytet Wrocławski-wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Stacjonarne Studia Ekonomii – studia magisterskie specjalność ekonomia menadżerska,

 

2003 – 2006 - Uniwersytet Wrocławski-wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Stacjonarne Studia Ekonomii – studia licencjackie,

 

2001 – 2006 - Uniwersytet Wrocławski - wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Stacjonarne Studia Administracji.

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 

2017 – obecnie - Członek Zarządu Wojskowych zakładów Łączności nr 2 w Czernicy,

2016 – obecnie - Członek Rady nadzorczej CUPRUM KGHM,

2009 – obecnie - Nauczyciel akademicki DWSSP „ ASESSOR” , Uniwersytet Ekonomiczny Dolnośląska Szkoła Wyższa (finanse publiczne / prawo podatkowe / ekonomia/ prawo administracyjne / prawo papierów wartościowych ).

 

Ponadto:

radny Rady Miejskiej Wrocławia, członek stowarzyszeń, członek Rady Społecznej ZOZ.

 

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami).

Related Articles