Raport bieżący Nr 15/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 11.04.2017 roku, otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Wydział V Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu w dniu 06.04.2017 roku hipoteki umownej łącznej (KW nr KOL1L/00012651/0) do kwoty 777 613,17 EURO, ustanowionej na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu, odsetek (włączając odsetki za opóźnienie), opłat, kosztów i prowizji wynikających z zawartej z Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowy nr 07/DCK/2013 kredytu inwestycyjnego z dnia 5.06.2013 roku. O zawarciu kredytu Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 20/2013. O ustanowieniu hipoteki Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 23/2013.  Wykreślenie nastąpiło w związku ze spłatą zobowiązań (w związku z zawarciem umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016).  

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

Related Articles