Raport bieżący nr 15/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25.04.2014 r. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 26.04.2014 roku w skład Zarządu INTERFERIE S.A. III kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu pana Jana Komana. 

Życiorys pana Jana Komana, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Related Articles